SON YAZILAR

12 Şubat 2018 Pazartesi

Torba Kanun (1)

Alo Sgk | 09:24 | | | |


Torba Kanun (1)

Deniz Türker 
Hürses

Ocak ayında Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” bir çok Kanun’da değişik amaçlarla ama ağırlıklı olarak vergi düzenlemeleri ile ilgili değişiklikleri öngören ve “Torba Kanun” olarak anılan Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Gündemi’nde yerini aldı..


Tasarı’nın Genel Gerekçesi’ne bakıldığında, Tasarı’nın temel amacının yürürlükte olan kanuni düzenlemelere ilave düzenlemelerin hedeflediği görülmektedir. Tasarı’ya yakın zamanda göre gerçekleştirilmiş yapısal reformlarla, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması, araştırma, geliştirme, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda hayata geçirilmiş düzenlemeler ile uygulamaya konulan mali disiplin ve alınan makroekonomik önlemler sayesinde Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrıştığı iddiasına dayanan bir tespiti yapılarak Tasarı’da bugüne kadar gerçekleştirilmiş düzenlemelere ilave olarak yapılacak değişiklerle aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasının hedeflendiği açıklanmaktadır:
 • Yatırım, üretim ve istihdamın, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • Amatör sporun desteklenmesi,
 • Vergi tabanının genişletilmesi,
 • İhtilafların ve belirsizliklerin giderilmesi,
 • İş yapma kolaylığının artırılması,
 • Ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması,
 • Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi,
 • Enerji verimliliğinin ve enerjide tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi,
 • Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi,
Bu kapsamda, yatırım ve üretimin teşviki amacıyla;
 • 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnası ve amortisman uygulama süresinin kısaltılmasının düzenlenmesi öngörülmüştür.
 • Sermaye şirketlerine işe başlanılan dönemi takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından sermaye olarak konulan ancak kullanılmayan veya yatırım teşvik belgesinde öngörülen harcamalarda sarf edilen yabancı paraların değerleme nedeniyle vergiye tabi tutulması önlenmektedir.
 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin işyeri yapımına ilişkin mal ve hizmet alanlarının KDV'den istisna tutulması suretiyle sanayicilerimize destek verilmektedir.
 • Yurtiçinde üretilen taşıtlar üzerindeki imalat sürecinde ÖTV’ye tabi malların kullanımından kaynaklanan ÖTV yükü kaldırılarak yerli araç üreticilerinin ithalatçılara göre aleyhte olan durumunun düzeltilmesi sağlanmaktadır.
İstihdamın teşvik edilmesi amacıyla;
 • Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır...