SON YAZILAR

7 Şubat 2018 Çarşamba

Torba Yasa Ekonomiye Can Suyu Verecek mi? -1

Alo Sgk | 08:55 | | | | | |


Torba Yasa Ekonomiye Can Suyu Verecek mi? -1

Vedat İLKİ

2018 Yılında Yürürlüğe girmesi düşünülen torba yasada yer alan çalışma hayatı, teşvikler ve 5510 sayılı SS ve GSSK değişiklikleri sizlere yazmaya çalışacağız.


Yazımız sona erdiğinde işverenlere uyarılarımız olacak.

Torba kanununa ilave edilmesi gereken önerilerimizi umarım dikkate alırlar.

KREŞ YARDIMI DÜZENLEME!


193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce işyerinde bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15'ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.)."

**Ücretlilerde muafiyet sınırı..304,43 TL. kadar tutar kreş fatura bedeli karşılığında öderse ücret olarak yansıtmaz.Şayet 304,43 aşarsa ücret kapsamında değerlendirilir,Nakit olması durumunda muafiyet ortadan kalkar..

**SGK Kreş ile ilgili muafiyet söz konusu değil..Bu konuya değinilmemiştir.Yasada bununla ilgili 5510 sayılı Kanununa ilaveler yapılmalıdır.

Bunun için komisyonlarda görüşülürken yasa yeniden ele alınmalı (5510 ilavelere yer verilmelidir.)

İKALE DÜZENLEME!

193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7.
a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet İfa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.);

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında Ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.);”

‘’Bundan böyle işverenler rahatlıkla ikale yapacak 24 maaşı aşmazsa tazminat kategorisine sayılacaktır.

a.) 4857 sayılı İş Kanunda buna yer verilmelidir.

b.) 5510 sayılı Kanunda prim istisna ilave edilmelidir (Açık ve net olarak)..İşveren Uygulama Tebliğinde yeniden ele alınmalıdır.

ASGARİ ÜCRET VERGİ DİLİMİ!

193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder."

**Bekar işçi net asgari ücreti yıl boyunca sabit kalacak (mesai yapmayanlar), bunun içinde tamamlama AGİ’den mahsup edilerek yapılacaktır.

İSTİSNA AŞAN KISMI ÜCRET

193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"7. Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, İş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar."

**24 Maaş tutarı aşarsa ücret gibi algılanır.