SON YAZILAR

19 Şubat 2018 Pazartesi

Torba Yasadan Haberler Var

Alo Sgk | 08:37 | | |


Torba Yasadan Haberler Var

Şevket TEZEL

TBMM’deki son Torba Yasanın istihdam teşvikleri ile ilgili bölümüne önceki iki yazımızda değinmiştik. Şimdi de vatandaşın çalışma yaşamına ilişkin diğer değişikliklere değineceğiz.


Sözleşmeli ve Geçici Personelin Tazminatları Vergiden Kurtarılıyor

1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.) tazminat sayılarak gelir vergisinden muaf tutuluyor.

Şimdi buna Torba Kanun ile yapılan ekleme ile “hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar” da dâhil ediliyor.

Son zamanlarda yaygınlaşan ikale uygulaması ile geçici personel ve sözleşmeli personelin aldığı iş sonu tazminatları da vergiden kurtarılmış olacak. Bu değişiklik yargının iş yükünü bir nebze olsun azaltmış olacak. Zira iş sonu tazminatından yapılan vergi kesintisi nedeniyle çok sayıda dava açılmış ve çalışanlar lehine sonuçlanmıştı.

Çalışan Genç Yetimlerin Aylıkları Verilmeye Devam Edilecek

Torba Yasa ile getirilen değişiklik sonucu sigortalı yahut emekli anne-babasından dolayı yetim aylığı alan hak sahibi çocuklardan lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda da aylık hakkından yararlanmaları mümkün olacak.

Rutin Eksik Gün Bildirimi Kalkıyor

Ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanının kabul edilerek, SGK’ca bu belgelerin gerekli görülmedikçe istenilmemesi uygulaması getirilerek bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, SGK’nın arşivlerinin gereksiz yere şişmemesi amaçlanıyor. 

Ancak eksik güne ilişkin belgeleri ibraz etmeyen veya ibraz etmekle birlikte bu belgeleri geçerli sayılmayanlarla ilgili aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK resen düzenlenmeden önce işverenlerden öngörülen sürede istenmesi uygulaması da getiriliyor.

Kapıcıların Sigortalılığında Cezalar Hafifleyecek

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar idari para cezası uygulaması bakımından ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla süre ile çalışan ev hizmetlilerinin sigortalılığına dönüştürülüyor. Değişiklik ile işverenlere getirilen bildirge ve belge verme yükümlülükleri ve söz konusu işyeri işverenlerinin yasal yükümlülüklerinden kaynaklı süreleri geçirmeleri nedeniyle maruz kaldıkları idari para cezalarının azaltılması amaçlanıyor.

Geriye Dönük Teşvik

İlgili yasalara göre prim teşviki, destek ve indirimlerinden faydalanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm şartların sağlanmış olması ve faydalanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde SGK’ya başvurulması koşuluyla, müracaat tarihinden geriye dönük en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden faydalanılabilecek. Teşvikten faydalanılmış olmakla birlikte yararlanılan dönemde daha iyi bir teşvik yürürlükte ise yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecek.

BES’ten Cayma Süresi Uzuyor

Otomatik BES’e dahil edilen çalışanlar iki ay içinde kayıpsız cayma hakkını kullanabiliyordu. Şimdi bu cayma süresi altı aya kadar uzayacak.

Madenci Yakınlarına İş

10/6/2003 (dahil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda hayatını kaybeden sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

Çeyiz Hesabı İyileştiriliyor

Gençlere TL cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari üç yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde Devlet katkısı ödenmesi uygulaması 2015 yılında getirilmişti. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemiyor ve bu azami tutarın her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyordu. Şimdi Torba Kanun ile devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami tutar da 5000 TL’den 7500 TL’ye yükseltiliyor. Tabii sorun vatandaşın birikim yokluğu ise bu cazibe artışının da beklenen ilgili sağlayacağı kuşkulu olacak.

Asgari Ücretlinin Zengin Vergisine Getirilen Çözüm

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen;

Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder” biçimindeki fıkra ile asgari ücretli yüzde 20’lik GV dilimine tabi olmaktan kurtarılıyor.

Aslında olması gereken bu değil gelir vergisi dilimlerinin ilk diliminin asgari ücrete göre belirlenmesi idi. Bu şekilde 3-4-5 çocuğu olan asgari ücretli bekâr asgari ücret ile aynı maaşı almak durumunda kalacak.