SON YAZILAR

7 Şubat 2018 Çarşamba

Türkiye’de Mukim Olmayan Kişilerce Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler İçin Getirilen 3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması

Alo Sgk | 14:13 | | | |


Türkiye’de Mukim Olmayan Kişilerce Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler İçin Getirilen 3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması

Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.com


Giriş
Türkiye’de mukim olmayan kişilerce elektronik ortamda sunulan hizmetlerin vergilendirilmesi için 17 Seri No.lu Tebliğ ile 3 No.lu KDV Beyannamesi getirilmiştir.

Bilindiği üzere,  daha önce yayımlanan 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Torba Kanun’un 41’inci maddesiyle, KDV Kanunu’nun 9/(1) no.lu fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca; Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği, Maliye Bakanlığının elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştı.
Bu defa Maliye Bakanlığı tarafından bu yetki kullanılarak, 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nde, Türkiye’de mukim olmayan kişilerce elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
1.Türkiye’de Mukim Olmayan Kişilerce Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin, KDV’ne Tabi Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetler KDV’ye tabi olup, bu hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödemesi, 17 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile belirtilmiştir.
1.1 Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti
Bilineceği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun genel yetki düzenlemesi olan mükerrer 257/(4) numaralı bendinde; beyanname ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, bunların aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri elektronik ortamda tebliğ etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Söz konusu yetki maddesine dayanarak Bakanlık; 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Torba Kanun’un 41’inci maddesiyle, KDV Kanunu’nun 9/(1) no.lu fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda hizmet verenlere,  “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti”  tesis ettirme ve bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan etme yükümlülüğü getirilmiştir.

​​​​​​​1.2 Türkiye’de Mukim Olmayan Elektronik Hizmet Sunucularının, Mükellefiyet Tesis İşlemleri ile Vergisel Ödevleri Hakkında   
Türkiye’de mukim olmayan elektronik hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.
Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, bu mükellefler adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilecek olup mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için kendilerine kullanıcı koduparola ve şifre verilecektir.
17 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de bu şekilde mükellefiyet tesis ettiren elektronik hizmet sunucularının vergisel ödevlerine ilişkin bir takım düzenlemeler yer verilmiştir. Buna göre anılan Tebliğ ile;
- 213 sayılı Kanun uyarınca ayrıca işe başlama bildiriminde bulunma ve defter tutma zorunluluğunun bulunmadığı,
- Beyanı gereken herhangi bir işlemin olmadığı aylar için beyanname verme zorunluluğunun bulunmadığı,
- 3 No.lu KDV Beyannameleri, izleyen ayın 24’üncü günü akşamına kadar internet vergi dairesi aracılığıyla verilip, 26’sına kadar ödenecektir.
- Verilecek olan 3 No.lu KDV beyannamelerinin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın meslek mensuplarına imzalatılma zorunluluğunun bulunmadığı
- Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda verdikleri hizmetlere ilişkin yine Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin ettikleri mal ve hizmetlere ilişkin aldıkları fatura ve benzeri belgeleri, 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza etmek zorunda oldukları,
hüküm altına alınmıştır.
​​​​​​​1.3 Elektronik Ortamda Verilecek 3 No.lu KDV Beyannamesi Üzerine Verginin Hesaplanması
Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler için, bu hizmetlerin tabi olduğu oranda KDV hesaplayacaklardır.
Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen hizmetlere ilişkin olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkündür.​​​​​​​
1.4 3 No.lu KDV Beyannamesinin Verilme Zamanı ve Ödeme
Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24’üncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan edeceklerdir. 
Ancak Tebliğ’de geçiş dönemi için bir düzenleme yapılarak; Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 01.01.2018 tarihinden itibaren, elektronik hizmet sunucularının 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde elektronik ortamda verdikleri işlemlerinin tamamını, 2018 yılı Nisan ayının başından itibaren 24’üncügünü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri uygun görülmüştür.
 Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, beyanı gereken herhangi bir işlemin olmaması halinde, ilgili döneme ilişkin beyanname vermelerine gerek yoktur. 
Bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınacaktır.
Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
Ödeme; vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartı ile de yapılabilir.

2. Elektronik Hizmet Sunucusunun Bulunamaması Halinde
Elektronik hizmet sunucusunun açıkça belirtilmediği ve bu durumun taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV, elektronik hizmet sunumuna aracılık edenler tarafından beyan edilip ödenecektir.
Öte yandan, müşteriden bedel talep etme, söz konusu hizmete ilişkin genel şartları belirleme yetkisi veya hizmeti ifa etme yükümlülüğü bulunanlar, söz konusu Tebliğ uygulamasında elektronik hizmet sunucusu olarak kabul edilecektir.
3.Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
Söz konusu Tebliğ düzenlemesinde, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 9/(1) no.lu fıkrasında yer alan elektronik ortamda sunulan hizmetlere yönelik beyan yükümlüğüne ilişkin düzenlemelere uymayanlar hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu hükümlerine göre ceza uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
213 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili ceza düzenlemesi, Mükerrer Madde 355/(3) fıkrası uyarınca 490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 400 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
Söz konusu ceza uygulamasının tatbikinde verilmesi gereken ceza; 213 sayılı Kanun’un Mükerrer Madde 355/(3) fıkrası uyarınca, 490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 400 TL özel usulsüzlük cezası olacaktır. 3 No.lu KDV Beyannamesinin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacaktır.