SON YAZILAR

7 Mart 2018 Çarşamba

%50 Üstünde Ağır Engelli Çocuğa Bakan Annelere Erken Emeklilik Var

Alo Sgk | 08:53 | | | | | |


%50 Üstünde Ağır Engelli Çocuğa Bakan Annelere Erken Emeklilik Var

Vedat İLKİ

5510 sayılı Kanunun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. maddesine sekizinci fıkrası ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ü, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü getirilmiştir.

Hangi Sigortalılar Kapsamda:


5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden;

Ø  2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışan kadın sigortalılar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Kanunlara tabi çalışırken Kanunun geçici 1. maddesi gereğince 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmalarını devam ettiren,

Ø  Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlardan Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçici 4. maddesi gereğince 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, ek 71, mülga ek 76 ve mülga geçici 192. maddeleri uyarınca sigortalı olan,

Ø  2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Kanuna tabi olarak isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup, Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılıkları devam eden,

Ø  Kanunun ek 5, ek 6 ve ek 9. maddesi kapsamında çalışan kadın sigortalılar yararlanacaklardır.

Kanunun 4-1 (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalıların başvurusu ve raporların düzenlenmesi

Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ağır engelli olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği SGİM/SGM’ye başvuracaklar, ilgili birimce çocukların sevk işlemleri 2011/58 sayılı Genelge de belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edileceğinden, yaşlılık aylığı bağlanacağı tarihi beklemeden SGK’una  başvuran kadın sigortalıların çocuklarının sevkleri de sağlık hizmeti sunucularına yapılacaktır.

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır.

Kadın sigortalının SGK’una başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmayacak, Kanunun 4-1(a) bendine tabi sigortalı olarak tescil edildikleri halde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmemiş olanların çocuklarının sevkleri yapılmayacaktır.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların başvurusu ve raporların düzenlenmesi

Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalılar ile Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve Kanunun yürürlük tarihinden sonra Ekim 2008 ilk defa Kanunun 4-1(c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼ ‘ünün, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirilmesine dair başvurularını son kez görev yapmakta oldukları illerdeki 
SGİM/SGM’lere yapacaklardır.

Raporların İncelenmesi

Kanunun 4. maddesi kapsamındaki kadın sigortalıların çocukları için sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen ve SGİM/SGM’lere intikal ettirilen raporların ilgili birimce Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilerek incelenmesi sağlanacaktır.

Toplam hizmete eklenecek ve emeklilik yaşından düşülecek sürenin tespiti

5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrasında, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ünün, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre;

1.      Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına,

2.      Çocuğun doğum tarihine,

3.      Ölmesi halinde ölüm tarihine,

4.      Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,

5.      Çocuğun evli olup olmadığına,

6.      Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,

7.      Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,

8.      Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olmasına,

9.      2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına,

göre belirlenecektir.

Kadın sigortalılara 5510/ 28. maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca ilave edilecek hizmetin hesabında,

- Kanunun 4-1(a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen,

- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen,

- 1.10.2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna tabi olup, bu tarihten itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen,

- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve Kanun ile 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlandırılan,
süreler dikkate alınacaktır.

Kanunun 4-1 (c) bendine tabi sigortalıların söz konusu haklardan yararlandırılmaya başlayacakları sürenin başlangıcı, 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayanlardan maaşlarını her ayın 15’inde alanlar için ayın 15’i, maaşlarını ayın 1’inde alanlar için ayın 1’i, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar için ise çalışmaya başladıkları tarihtir.

2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan kadın sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun Kurumumuz ilgili sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır.

Örnek 1- 1.1.2005 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 1.7.2006 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapor ilgili sağlık kuruluna gönderilir, çocuğun 1.10.2008 tarihi itibariyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda olup olmadığı sorulmuş, ilgili sağlık kurulunca çocuğun 1.10.2008 tarihi itibariyle ağır engelli olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine karar verilmiştir. 1.10.2008 tarihi itibariyle yararlandırılmaya başlanacaktır.

Örnek 2- 1.2.2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 1.1.2007 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre, 1.1.2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine SGK ilgili sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, yararlandırılmaya başlama tarihi 1.1.2009 olacaktır.

Örnek 3- 1.3.2006 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 1.1.2008 tarihinde doğan çocuğu hakkında, 18.11.2009 tarihinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 1.9.2008 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine Kurumumuz ilgili sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, yararlandırılmaya başlama tarihi 1.10.2008 olacaktır.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan kadın sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak,

Ø  çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde;

Ø  işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlayacaktır.

Örnek 1- 1.11.2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 1.1.2009 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 1.7.2011 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğuna SGK ilgili sağlık kurulunca karar verilmiştir. Kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 1.7.2011 olacaktır.

Örnek 2- 1.11.2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının 1.1.1995 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 1.7.2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu SGK ilgili sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 1.11.2010 olacaktır.

Örnek 3- 1.8.2007 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya devam eden kadın sigortalının 18.1.1999 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 1.8.2001 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu Kurumumuz ilgili sağlık kurulu tespit edilmiştir. Kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 1.10.2008 olacaktır.

Kontrol muayenesine tabi tutulacak çocuklar

Kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süresi, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olma halinin devam ettiği sürede geçen çalışmalarına göre belirlenecektir. Diğer bir ifadeyle çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olma halinin yapılacak kontrol muayenesi sonucu ortadan kalktığının anlaşılması halinde, kontrol muayenesi sonucu düzenlenen rapora göre başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olma durumunun ortadan kalktığı tarihten itibaren geçen çalışmalarından dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmeyecektir.

Örnek- 1.11.2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 1.1.2009 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 1.7.2011 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda olduğu ve kontrol muayenesine tabi olması gerektiği SGK sağlık kurulunca tespit edilmiş, daha sonra yapılan kontrol muayenesi sonucu düzenlenen 1.7.2012 tarihli sağlık kurulu raporuna göre SGK ilgili sağlık kurulu tarafından çocuğun 1.5.2012 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olma durumunun ortadan kalktığına karar verilmesi halinde 1.5.2012 tarihinden sonra geçen çalışmalar için kadın sigortalıya ilave süre verilmeyecektir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu tespit edilen çocuğun ölmesi

Toplam hizmete ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu tespit edilen çocuğun yaşadığı sürede geçen çalışmalara göre belirlenecektir. Diğer bir ifadeyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hali SGK ilgili sağlık kurulu tarafından tespit edildikten sonra çocuğun ölmesi halinde, çocuğun ölüm tarihinden itibaren geçen çalışmalarından dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmeyecektir.

Örnek- 1.7.2009 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının çocuğunun 1.10.2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu SGK ilgili sağlık kurulunca tespit edilmiş, daha sonra çocuk 12.9.2010 tarihinde ölmüştür. Çocuğun öldüğü 12.9.2010 tarihinden sonra geçen çalışmalar için kadın sigortalıya ilave süre verilmeyecektir.

Evlat edinilen çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olması

Kadın sigortalının kendisinin veya eşiyle birlikte evlat edindiği çocuğunun da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespiti halinde bu çocuk nedeniyle de kadın sigortalı bu Kanun hükmünden yararlandırılacaktır.

Bu durumda olan kadın sigortalının ilave hizmeti belirlenirken diğer hususlarla birlikte çocuğun evlat edinildiği tarih de göz önünde bulundurulacak, ancak ilave hizmetin verileceği sürenin başlangıcı çocuğun evlat edinilme tarihinden önce olamayacaktır.

Örnek- 1.1.2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuğu 1.1.2011 tarihinde evlat edinmiştir. Ancak, SGK ilgili sağlık kurulunca çocuğun 1.10.2010 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu tespit edilmiştir. Sigortalı kadının ilave hizmetin hesabına esas sürenin başlangıç tarihi 1.1.2011 olacaktır.

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun birden fazla olması

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun birden fazla olması halinde maluliyet tarihi eski olan rapor esas alınarak Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlanacağı hizmet süresinin başlangıcı belirlenecektir.

Çocuklardan birinin başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olma durumundan çıkması halinde diğer çocuklarından dolayı kadın sigortalıya ilave hizmet verilmeye devam edilecektir. Ancak, diğer çocukların maluliyetlerinin başlangıç tarihi malul durumdan çıkan çocuğun çıkış tarihinden sonraki bir tarih ise bu çocuklarının maluliyetinin başlangıç tarihten itibaren ilave hizmet süresi verilecektir.

Örnek 1- 1.6.2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuklarından birisinin 1.10.2009 tarihinden itibaren, diğer çocuğunun ise 1.11.2010 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda ağır engelli olduğu SGK ilgili sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Daha sonra kadın sigortalının rapor tarihi eski olan çocuğu 17.11.2020 tarihinde evlenmiştir. Buna göre kadın sigortalı ara verilmeden diğer çocuğun rapor tarihi 1.11.2010 olmasına rağmen ilave hizmet süresinden 1.10.2009 tarihinden itibaren kesintisiz yararlanmaya devam edecektir.

Örnek 2- 1.7.2009 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuklarından birisinin 1.11.2009 tarihinden itibaren, diğer çocuğunun ise 1.11.2015 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu SGK ilgili sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Daha sonra kadın sigortalının rapor tarihi eski olan çocuğu 3.12.2013 tarihinde vefat etmiştir. Buna göre kadın sigortalı ilave hizmet verilen çocuğunun vefat ettiği 3.12.2013 tarihi ile diğer çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli duruma girdiği 1.11.2015 tarihi arasında ilave hizmet süresinden faydalanamayacaktır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanması

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden sürekli veya süreksiz olarak faydalanması dikkate alınarak kadın sigortalılara ilave hizmet verilecektir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun, sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz faydalandıkları süre için Kanunun 28. maddesine göre prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmeyecektir.

Ağır engelli çocuğun Kanuna tabi sigortalı olması

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile belirlenen fakat Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalı olduğu tespit edilen çocuğun malul olup olmadığının yeniden tespitinin yapılması gerektiğinden, yapılan araştırmalar sonucunda başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun anlaşılması halinde ağır engelli çocuğu bulunan kadının sigortalılığı devam ettiği sürece söz konusu madde hükmünden yararlandırılması gerekmektedir.

Ağır engelli çocuğun isteğe bağlı sigortalı olması halinde ise maluliyeti ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmasına gerek bulunmadan kadın sigortalı aynı madde hükmünden yararlandırılacaktır.

İlave hizmet süresi olarak değerlendirilmeyecek süreler

Kanunun 28. maddesine göre prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek kadın sigortalıların prim ödeme gün sayıları değerlendirilirken,

- Kanunun 40. maddesi uyarınca hesaplanan fiili hizmet süresi zammı,

- Kanunun 49. maddesi uyarınca hesaplanan itibari hizmet süresi,

- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli birden fazla çocuğu olanlardan ikinci ve diğer çocukları,
için ilave hizmet süresi verilmeyecektir.

Örnek 1- 1.5.2000 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesi kapsamında çalışmaya başlayan ve 1.10.2008 tarihinden sonra da Kanunun 40. maddesine göre fiili hizmet süresi zammına tabi olarak çalışmasını devam ettiren kadın sigortalının, 1.10.2008 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğu SGK ilgili sağlık kurulunca tespit edilen çocuğu bulunmaktadır. Bu kadın sigortalının hizmetine fiili hizmet süresi zammı ile Kanunun 28. maddesine göre ilave edilecek ek süresi ayrı ayrı hesaplanıp eklenecek ancak, 28. madde gereğince ilave edilecek ek sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı dikkate alınmayacaktır.

Kadın sigortalının boşanması durumunda başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun velayetinin,

- Çalışmaya başladığı tarihten önce başka birisine verilmesi halinde çalışmaya başladığı,

- Çalışmaya başladığı tarihten sonra başka birisine verilmesi halinde velayetin verildiği, tarihten itibaren geçen çalışmalarından dolayı ilave hizmet verilmeyecektir.

Örnek 2- 1.6.2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının çocuğunun, 1.10.2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğu SGK ilgili sağlık kurulunca tespit edilmiş, daha sonra kadın sigortalı 12.9.2012 tarihinde eşinden ayrılmış ve çocuğun velayeti bu tarihten itibaren kadın sigortalının eşine verilmiştir. Bu durumda 1.6.2010 tarihinden çocuğun velayetinin babaya verildiği 12.9.2012 tarihi arasında geçen çalışmalar için kadın sigortalıya ilave süre verilecek, bu tarihten sonra ise herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.

Ayrıca, kısa vadeli sigorta kollarına tabi olarak geçen süreler ile sadece genel sağlık sigortasına prim ödenerek geçen süreler, ilave edilecek hizmet süresinin hesabında değerlendirilmeyecektir.