SON YAZILAR

1 Mart 2018 Perşembe

Büyük boy İşletmelere getirilen dövizli kredilerle İlgili yükümlülükler

Alo Sgk | 09:04 | | | | |


Büyük boy İşletmelere getirilen dövizli kredilerle İlgili yükümlülükler

Akif AKARCA -- Dr. Mehmet ŞAFAK
Dünya Gazetesi

1 Şubat 2018 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Küçük ve Orta Boy İşletmelere Dövizli Kredilerde Sınırlama” başlıklı yazımızda 25.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 32 Sayılı Kararda Değişiklikler yapan 2018/11185 sayılı Kararla ve 32 Sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’de değişiklikler yapan 2018-32/46 numaralı Tebliğ ile dövizli kredilere ilişkin küçük ve orta boy işletmeler (15 milyon ABD Dolarının altında dövizli kredisi bulunanlar) için getirilen bazı sınırlayıcı düzenlemeler açıklanmıştı.


Bu kez, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile büyük boy işletmeler olarak adlandırılabilecek, 15 milyon ABD Doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan firmalar için bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Getirilen yükümlülükler:

Anılan Yönetmelikte yer aldığı üzere; anılan firmalara getirilen yükümlülükler şöyledir:

1) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar (5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki gerçek ve tüzel kişiler), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından oluşturulan ve www.tcmbveri.gov.tr internet sitesindeki sisteminde bulunacak “veri formu” ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak, yine internet üzerinden sisteme girişini yaparak Merkez Bankasına, müteakip hesap döneminden itibaren, bildirmekle yükümlüdür. 
Bildirimler,

- İlgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna (30 Nisan, 31 Temmuz ve 31 Ekim’e) kadar ve

- 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna (31 Mart’a) kadar,
tamamlanacaktır.

Kredi tutarlarının ABD Doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecektir.

2) Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınacaktır.

3) Bildirimle yükümlü olan firmanın, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri toplamının Merkez Bankası'nca tanımlanan sınırın altında kalması durumunda, müteakip yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erecektir.

4) Bildirim yükümlülüğü olan firma, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde (ilk bildirim yükümlülüğü 31 Mart 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde başladığı için, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar) KGK tarafından bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi ile denetim sözleşmesi yapacaktır.

5) Firma yönetimi bankaya bildirilecek verilerin tam ve doğru olmasından sorumludur.

Bağımsız denetim

1) Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanacaktır.

2) Bu denetimlerde, “Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/buyuk-boy-isletmelere-getirilen-dovizli-kredilerle-ilgili-yukumlulukler/405269