SON YAZILAR

15 Mart 2018 Perşembe

Firmalarca Faturası Alınamayan Harcama, Nasıl Gider Yazılabilir?

Alo Sgk | 10:28 | | | |


Firmalarca Faturası Alınamayan Harcama, Nasıl Gider Yazılabilir?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comFirmaların karşılaştıkları önemli sorunlardan birisi de gider yaptıkları ve bu giderler için ödemede bulundukları halde, bazı durumlarda satıcı firmalardan fatura alınamamasıdır. Bu gibi durumlarda yoğun olarak sorulan bazı sorular da;


“1- Fabrika binasında yapılan bakım onarım gideri için bu işi yapan firmaya ödeme yapıldığı halde fatura alınamaması halinde;

a-Hangi işlemler yapılmalıdır?

b-Faturası alınamayan ancak ödemesi yapılan harcama, gider yazılabilir mi?

2- Faturası alınamayan ancak ödemesi yapılan harcamadan, iç yüzde yöntemi ile KDV ayrıştırılıp indirim konusu yapılabilir mi?

Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar yukarıda anılan Özelgede yapılmış, özetle şöyledir:
1-Tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilir. Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.
            Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması şarttır.

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesi uyarınca vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.
            Yine, aynı Kanunun 227 nci maddesi uyarınca tutulan ve üçüncü şahıslarla olan işlemlere ait olan kayıtların tevsiki zorunludur.
            Ayrıca aynı Kanunun 229 uncu maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Yine, 231 inci maddesinin 5 inci bendi uyarınca fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir, bu süre içerisinde düzenlenmeyen fatura, hiç düzenlenmemiş sayılır.

            Buna göre, yapılan bakım ve onarım giderinin defter kayıtlarına intikal ettirilerek gider yazılabilmesi için Vergi Usul Kanununun 229. Maddesi uyarınca fatura ile tevsik edilmesi şarttır.
              Bu nedenle, bakım ve onarım giderine ilişkin faturanın satıcı firmadan alınamaması durumunda;
              a- 7.günün sonunda satıcı firmaya faturanın alınamadığına ilişkin Noterden ihtarname çekilmelidir.
              b-Olay, bir dilekçe ile -noter ihtarnamesinin bir örneği dilekçeye eklenmek suretiyle- bağlı olunan vergi dairesine bildirilmelidir.
Ancak, söz konusu giderin gider olarak kaydedilebilmesi, satıcı firma hakkında yapılacak bir vergi incelemesi sonucunda işlemin gerçekliğinin ortaya konulması halinde mümkündür. Vergi incelemesi yapılmadan sözü edilen giderin gider olarak değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

            2-KDV Kanununun 29/1-a maddesi uyarınca mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir.

           Yine, aynı kanunun 34 üncü maddesi uyarınca yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

 Buna göre, firma tarafından fabrikanın bakım ve onarımı işleri için ödenen ancak fatura ve benzeri bir belge ile tevsik edilemeyen tutar üzerinden iç yüzde oranı ile KDV ayrılarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.           

Kaynaklar:

Özelge Tarihi ve Numarası
Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Başkanlığı 
24.05.2016 - 15
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı