SON YAZILAR

3 Mart 2018 Cumartesi

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması

Alo Sgk | 09:25 | | | |


İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması

Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.com      Konu

28 Şubat 2018 tarih ve 30346 sayılı Resmî Gazete’de, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.


Günümüzde, mükellefin vergisel haklarını tam olarak bilse dahi, sırf günlük yoğunluğunu planlayamamaktan ve vergi dairesi personelinin mükellef odaklı hizmet anlayışı çizgisinden uzaklaştığı, özellikle keyfi tavır ve davranış sergileyebildiği (Örneğin memurun haksız ve hukuksuz yere mükellefin dilekçesini işleme koymaması vb.) vergi dairelerinde, sırf bu tutumla muhatap olmamak için mükellefin mevcut ve malum olan haklarını kullanmaktan imtina ettiği bir gerçektir.
Bu türden olumsuzlukları ortadan kaldıracak İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması, VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapılacak vergisel işlemlerle ilgili teknik altyapı kurularak oluşturulmuş ve böylece mükellef hak ve ödevlerinin ifasını kolaylaştıran ve günümüz teknolojik imkânlarına paralel olarak uyumlaştıran önemli ve yerinde bir uygulama olarak mükelleflerin hizmetine  sunulmuştur.
       *   İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar 

           Uygulama Kapsamında Yapılacak İşlemler

İsteyen kişiler, aşağıda yer alan işlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.
a) Borç ödeme,
b) e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,
c) Kanunun 376’ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,
ç) Uzlaşma talebinde bulunulması,
d) Mükellefiyet durum yazısı alınması,
e) Borç durum yazısı talebinde bulunulması,
f) Özelge talep edilmesi,
g) İşe başlama bildiriminde bulunulması,
ğ) Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,
h) İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,
ı) İşi bırakma bildiriminde bulunulması,
i) İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,
j) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,
k) Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,
l) Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
m) Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,
n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.
İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan bir işlem sırasında herhangi bir belgenin mevzuatı gereğince ek yapılması gerekiyorsa söz konusu belgenin taranmış hali veya çekilen fotoğrafı Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere eklenebilecektir

     *  İnteraktif Vergi Dairesinde Görüntülenebilecek Bilgiler

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;
a) Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,
b) Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,
c) Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,
ç) Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,
d)  Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,
e) Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,
f) Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,
g) Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,
ğ) Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını,
elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.
   
     *    İnteraktif Vergi Dairesi Hizmetlerinden Yararlanacaklar

İnteraktif Vergi Dairesine, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.
Dolayısıyla İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden;
           ·         Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
           ·         e–Devlet şifresi bulunan,
           ·         Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen,
kişiler yararlanabilecektir.

     *   İnteraktif Vergi Dairesi Şifresi Edinme

Daha önce şifre edinmemiş gerçek kişiler;

           ·         Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek suretiyle,

           ·         Bu Tebliğin EK-1’indeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni kendileri veya yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

  Daha önce şifre edinmemiş tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller;

            ·         Kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, Sistem üzerinden istenilen bilgileri girmek suretiyle,

             ·         Bu Tebliğin EK-2’sindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)”ni kanuni temsilcisi/idarecisi veya yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

Bu Tebliğin eklerinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi ile ilgili vergi dairesine bildirimde bulunan kişilere vergi dairesince, müracaat anında Sistemden üretilecek interaktif vergi dairesi şifresini ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “... Vergi Dairesi Başkanlığı/Vergi Dairesi Müdürlüğünün ....... T.C. kimlik numaralı/vergi kimlik numaralı mükellefi .......’ya İnteraktif Vergi Dairesi işlemlerinde kullanılmak üzere verilen şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilip, ilgililerce imzalanacak ve teslim tutanağı ile talepnamenin birer örneği ilgili vergi dairesinde muhafaza edilecektir.
     
     *  Sistemin Kullanımına İlişkin Özellik Arz Eden Durum ve Açıklamalar

Kişilerin başvuruları sonucunda Sistem tarafından oluşturulan doğrulanabilir belgeler, üçüncü kişilerce belge üzerinde yer alan doğrulama kodu aracılığıyla https://ivd.gib.gov.tr adresinden görüntülenerek teyit edilebilecektir.
Sistemin kullanımına yönelik kılavuzlar https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.
       * Ayrıca Güvenli e-İmza Kullanılacak mı?

İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu olduğundan, Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.
       * Sistem Üzerinden Düzenlenip Gönderilen Belgelerin Hukuki Sonuçları

Kâğıt ortamında düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler için ilgili vergi dairesine posta yoluyla veya elden ayrıca başvuru şartı da aranmayacaktır.
Uygulama üzerinden verilen “genel dilekçe”, başvuru sahibinin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasını müteakip ilgili vergi dairesi başkanlığının/vergi dairesi müdürlüğünün ilgili birimine aktarılacaktır. Ancak dilekçenin kayıtlarına intikal ettirildiği birim, aşağıda sayılan hallerde dilekçeyi işlem yapmaksızın hıfz edebilir veya gerekçesini belirterek red edebilir:
a) Konusu itibarı ile Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına girmeyen dilekçeler,
b) Başvuru sahibi dışındaki kişilere ilişkin dilekçeler,
c) Başvuru usulü yürürlükte bulunan mevzuat gereğince belli bir format, standart, kural ve usule bağlanmış iş ve işlemlere ilişkin dilekçeler
ç) İnteraktif Vergi Dairesi üzerinde tanımlı iş akışı bulunan iş ve işlemlere ilişkin dilekçeler.
 Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alınmasından sonra yapılacak işlemler için Tebliğde özel düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlendiği ilgili mevzuat düzenlemeleri geçerli olacaktır.
      * Kullanıcı Kodu Ve Şifrenin Saklanması

İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi edinmiş olan gerçek kişiler, tüzel kişilikte kanuni temsilciler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımından sorumludurlar. Kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezine (VİMER) telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi vereceklerdir.
Söz konusu kişiler bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır. Bu nedenle kullanıcı kodu ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, işyerinin satışı, transferi ve işi bırakmada üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.
İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresinin özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişilere teslimi, kullanıcı kodu ve şifre edinen gerçek kişiye, tüzel kişiliğe veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllere teslim hükmünde sayılır.
Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk tüzel kişiliğe veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllere ait olacaktır. Söz konusu yetkinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde yetki verilen kişinin, tüzel kişiliği veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri temsil yetkisinin devam ettiği kabul edilecektir.