SON YAZILAR

31 Mart 2018 Cumartesi

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Alo Sgk | 08:41 | |

31 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30377

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30.3.8 numaralı maddesinde yer alan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30.5.2 numaralı maddesinin II numaralı bendinde yer alan “sahip ortakları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 69 uncu maddesinin başlığı “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP’a kaydedilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 69.2. maddesi eklenmiştir.
69.2. Hizmet alımı ihalelerinde, Kurum tarafından hazırlanan ve işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren form, idareler tarafından doldurularak EKAP’a kaydedilecek ve formun bir örneği, ihale işlem dosyasında saklanacaktır. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespiti, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacaktır. İşçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına ya da işçilerin tam ve/veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenecek olup, buna ilişkin bilgi ve belgelere yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde yer verilecektir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 78.8 inci maddesinde yer alan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 78.22 nci maddesinde yer alan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 97 nci maddesine aşağıdaki 97.1.9. numaralı madde eklenmiştir.
97.1.9. Anayasanın 90 ıncı maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası andlaşmalara taraf yabancı ülkelerin aday veya isteklileri ile istekli olabileceklerinin, uluslararası andlaşmahükümlerinin ihalede uygulanması konusunda idareye başvuruda bulunması halinde, idarenin bu başvuruyu uluslararası andlaşma hükümleri açısından inceleyip gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.”
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009
27327
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
4/3/2010
27511
2-
30/7/2010
27657
3-
29/12/2010
27800 (6. Mükerrer)
4-
9/2/2011
27841
5-
20/4/2011
27911
6-
20/8/2011
28031
7-
15/7/2012
28354
8-
13/8/2012
28383
9-
13/4/2013
28617
10-
23/8/2013
28744
11-
24/9/2013
28775
12-
28/11/2013
28835
13-
25/12/2013
28862
14-
7/6/2014
29023
15-
16/8/2014
29090
16-
25/10/2014
29156
17-
12/6/2015
29384
18-
27/6/2015
29399
19-
28/7/2015
29428
20-
27/4/2016
29696
21-
27/5/2016
29724 (Mükerrer)
22-
29/11/2016
29903
23-
25/1/2017
29959
24-
4/3/2017
29997
25-
29/6/2017
30109
26-
6/2/2018
30324