SON YAZILAR

28 Mart 2018 Çarşamba

Kuruluş Aşamasında A.Ş ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Defterlerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerince Tasdiki

Alo Sgk | 08:38 | | | |


Kuruluş Aşamasında A.Ş ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Defterlerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerince Tasdiki

ÖZET: 493 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.
– Vergi Usul Kanunu’nun 223’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale gelmiştir
– Söz konusu şirketlerce tasdik ettirilerek kullanılma zorunluluğunun, gerek 213 sayılı Kanunda doğrudan sayılan defterler (yevmiye defteri gibi) gerekse de 213 sayılı Kanunda yer alan yetki doğrultusunda tasdik mecburiyeti getirilen defterler açısından (anonim şirketlerin damga vergisi defteri gibi) defter tasdik işlemi bu şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce yapılacaktır.

Tasdiki zorunlu olan ancak kullanılması şarta bağlı nitelikte bulunan defterlerin (limited şirketler ve kooperatifler açısından damga vergisi defteri veya muhasebe işlemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izlemeyecek olanlar için imalat defteri gibi) söz konusu şirketlerce işe başlanılan ilk hesap döneminde kullanılmasının öngörülmesi halinde de tasdik işlemleri kuruluş aşamasında ilgili müdürlüklerce yapılacaktır.
Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla çıkarılarak 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la muhtelif düzenlemelerde değişiklik yapılmıştı. Bu düzenleme kapsamında
✓ Vergi Usul Kanunu’nun 223’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, Türk Ticaret Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmesi, buna göre anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanmış, kuruluş aşamasında noterlerin tasdik yetkisinin kaldırılması,
✓ 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 22’nci maddesinde yapılan değişiklikle ana sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması ve ilgili Bakanlığa faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırma, çalışma bölgeleri oluşturma, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirleme konusunda yetkisi verilmesi
✓ Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı kaldırılması
✓ Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecburî olarak tutacakları defterler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı.
Bu değişikliklere ilişkin olarak 21 Mart 2018 tarihli ve 30367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 493 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.
Tebliğde
✓ 213 sayılı Kanunun 223’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesinin zorunlu hale geldiği,
✓ Söz konusu şirketlerce tasdik ettirilerek kullanılma zorunluluğunun, gerek 213 sayılı Kanunda doğrudan sayılan defterler (yevmiye defteri gibi) gerekse de 213 sayılı Kanunda yer alan yetki doğrultusunda tasdik mecburiyeti getirilen defterler açısından (anonim şirketlerin damga vergisi defteri gibi) defter tasdik işlemi bu şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce yapılacağı,
✓ Tasdiki zorunlu olan ancak kullanılması şarta bağlı nitelikte bulunan defterlerin (limited şirketler ve kooperatifler açısından damga vergisi defteri veya muhasebe işlemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izlemeyecek olanlar için imalat defteri gibi) söz konusu şirketlerce işe başlanılan ilk hesap döneminde kullanılmasının öngörülmesi halinde de tasdik işlemleri kuruluş aşamasında ilgili müdürlüklerce yapılacağı,
belirtilmiştir.
Ayrıca Ticaret sicili müdürlüklerine tasdik etmek zorunda oldukları defterlerin tasdik işlemlerine ilişkin bilgileri, aşağıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Ticaret sicili müdürlükleri söz konusu tasdik işlemlerine ilişkin olarak;
a) Defter tasdik ettiren mükellefin;
1) Unvanı,
2) Vergi kimlik numarası,
b) Tasdik edilen defterin;
1) Türü,
2) Kullanılacağı hesap dönemi,
c) Tasdik işlemine ait;
1) Tasdik numarası,
2) Tasdik tarihi,
ç) Tasdik işlemini yapan görevliye ait;
1) Ad soyad,
2) Unvan,
3) Ticaret sicili müdürlüğü,
bilgilerini, en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar göndereceklerdir.
Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen ticaret sicili müdürlüklerinin, 213 sayılı Kanunun 226’ncı maddesinde yer alan hükme göre ayrıca bildirim yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
Kaynak: TÜRMOB