SON YAZILAR

17 Mart 2018 Cumartesi

Meslek mensuplarının görevleri nedeni ile yapmış olduğu işlemler ve bunların cezai sorumluluğu

Alo Sgk | 08:58 | | | |


Meslek mensuplarının görevleri nedeni ile yapmış olduğu işlemler ve bunların cezai sorumluluğu

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Hürses


3568 sayılı yasaya göre unvan almış YMM’ler ve SMMM’ler hakkında  TCK ve meslek yasası olan 3568 sayılı yasadaki uygulanabilecek cezai yaptırımların  kısa bir analizi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 


1) VUK’nun 360.maddesi hükmünün YMM’ler yönünden analizi:

Bilindiği gibi, VUK md. 360 hükmü cezada indirim müessesesini düzenlemektedir.  VUK 359 hükmüne göre işlenen  suçlarda bu  suça iştirak edenler, suç ortakları, iştirakçiler (suçların işlenmesi menfaatinin bulunmaması halinde) TCK’daki  suça iştirak hükümlerine göre verilen cezanın  yarısı  indirilmektedir. 

Aksi görüş bulunmamakla birlikte  VUK 359 maddesindeki suçlar  aslında sahte belge düzenleme hariç olmak üzere özgü suçlar olarak  tanımlanmaktadır.

2) TCK’nu hükümleri açısından  YMM’lerde sorumluluk uygulaması Nedir?:

Bilindiği gibi,  YMM’ler ve SMMM’ler  mesleğin ifası sırasında  bir anlamda kamu görevlisi sayılmaktadırlar. Özellikle,  3568 sayılı  kanunun 11. Maddesinde yer alan yemin metni hükümleri ve yine meslek   yasasının  47. Maddesinde metin SMMM’lerin de görev sırasında  kamu görevi  yaptığı varsayılmıştır.

TCK’da yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter, veya YMM olması halinde ceza arttırılmaktadır.   SMMM’ler yönünden ise,  kullanılan  kaşe, mühür, şifre, parola gibi  vasıtalar  bu meslek  mensuplarının   yarı kamu görevlisi olduğunu  gösterebilmektedir. 

3) YMM’ler  yönünden   işlenebilecek özgü suçlar TCK’da gösterilmiştir:

3568 sayılı yasaya göre  YMM’ler  tarafından tasdik edilen belgeler, düzenlenen raporların  doğru olmaması, gerçeği yansıtmaması sebepleri ile  daha ağır bir cezayı icap ettiren bir suç yoksa, 6 aydan 1 yıla kadar  hapis ve adli para cezası  verilecektir. (Bkz. 3568 sayılı kanun  md.49)

Öte yandan, resmi bir belgede sahtecilik yapılması halinde örneğin  bir rapora sahte bir evrakın eklenmesi  veya tasdiki halinde  daha ağır ceza  TCK 204 md hükmü gereği meslek mensuplarına  3 ila 8yıl  arasında ceza verilebilmektedir.   Aynı yasanın  257. Maddesi hükmü  görevi kötüye kullanma halinde  6 ay ila 2 yıl arasında ceza söz konusudur.  Diğer taraftan,  görevin yapılması  sırasında  ihmal söz konusu ise  ceza 3 aydan  başlayıp 1 yıla kadar devam etmektedir.

4) TCK’da YMM’ler açısından özgü suçlar şöylece özetlenebilir:

     Resmi belgede sahtecilik (md.204/2)
 
     Sırrın ifşası (md.239) ticari sır müşteri sırrı
 
      Zimmet ve irtikap suçları YMM’lerde söz konusu değildir.
 
     Rüşvet suçu
 
     Görevi kötüye kullanma suçu  (md.257)
 
     Suçu bildirmeme suçları (md.279)

TCK 204/2 md hükmünde resmi belgede sahtecilik  konuları  aşağıdaki şekilde ortaya çıkabilir:

      Görevi gereği ve görev sırasında yetkili olduğu bir belgeyi  sahte olarak  tanzim edenler,
 
     Gerçek  belgeyi aldatacak şekilde değiştirenler
 
      Gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyenler tanzim edenler
 
     Sahte belgeyi kullananlar, YMM’ler 3 ila 8 yıla kadar  TCK uyarınca hapis cezası ile tecziye  edilirler.

5) YMM’lerde resmi belgede sahtecilik  fiili ve tasdik raporunun  gerçeğe aykırı düzenlenmesi fiilleri:

      3568 sayılı yasaya göre kendisine rapor düzenlenme yetkisi verilen YMM’ler gerçeğe aykırı rapor düzenlemeleri halinde  resmi evrakta sahtecilik yapıldığı iddia olunabilir.  Örneğin, bir şirketin  yüksek amortisman uygulaması,  enflasyon düzeltme işlemleri nedeniyle  daha çok  fon ayrılması, resmi evrakta sahtecilik fiilini oluşturmaz.   Diğer taraftan, sahte belge ile  KDV iadesi alınması  işlemleri