SON YAZILAR

9 Mart 2018 Cuma

Özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına dikkat!

Alo Sgk | 08:50 | | |


Özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına dikkat!

Resul KURT
Dünya Gazetesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bir süredir kurumsal şirketlerin en önemli gündem maddelerinden birisini oluşturuyor. Kişisel veriler gerçek kişilerle ilgili olup belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Her türlü bilginin yanında bir de özel nitelikli kişisel veriler vardır, diğer kişisel verilerden farklı olarak korunmaktadır.


Özel nitelikli kişisel veriler

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda özel nitelikteki veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak sayılmaktadır.

Genel kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Özel nitelikteki veriler arasında sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, sadece kanunlarda öngörülen bazı durumlarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Alınması gereken tedbirler

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. 07.03.2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2018/10 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı’na göre alınması gereken tedbirler belirtilmiştir. Buna göre;

- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi,

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik;

Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli eğitimler verilmesi,

Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,

Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması,

Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi,

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması. Bu kapsamda veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması gerekecektir.

Elektronik ortamda muhafaza

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar elektronik ortam ise;

-Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi,

-Kriptoprafik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması,

-Verileri üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması,

-Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,

-Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/ozel-nitelikli-kisisel-verilerin-korunmasina-dikkat/406444