SON YAZILAR

16 Mart 2018 Cuma

Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması

Alo Sgk | 17:25 |


Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması

ÖZET : 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla muhtelif düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır.

Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelecektir.
Tasdik edilen konkordato projeleri; 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçlardan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve borçluya kullandırılacak krediler Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan istisna edilmiştir.
15 Mart 2017 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla
• İcra ve İflas Kanunu,
• Türk Ticaret Kanunu,
• Kooperatifler Kanunu,
• Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu,
• Tebligat Kanunu,
• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
• Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile
• Posta Hizmetleri Kanununun
bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.
Bu düzenlemeler kapsamında 2004 sayılı Kanunun 206’ncı maddesi ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddelerinde paralel bir değişiklik yapılarak gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacaklarının o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra geleceği belirtilmiştir. Daha önceki düzenlemede eşya ve gayrimenkulün aynından doğan bu vergiler, rehinli alacaklardan önce gelmekteydi.
7101 sayılı Yasa ile ayrıca “iflas erteleme kurumu” yürürlükten kaldırılırken; konkordato kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yasanın 45’inci maddesi ile tasdik edilen konkordato projesi kapsamında;
a) Yapılacak işlemler, 492 sayılı Harçlar Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, damga vergisinden...