SON YAZILAR

29 Mart 2018 Perşembe

SGK Denetiminde Kayıt İnceleme (II) Defter ve Bordroya Uygulanan Cezalar Ayrı Değerlendirilir

Alo Sgk | 09:48 | | | | |


SGK Denetiminde Kayıt İnceleme (II) Defter ve Bordroya Uygulanan Cezalar Ayrı Değerlendirilir

Mehmet Uğur Yavuz
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
m.uguryavuz@gmail.comSGK tarafından yürütülen incelemelerde ücretlerin bir yasa gereği tutulması zorunlu olan yasal defterlere işlenip işlenmediği, sigortalı olması gerekenler tarafından imzalanmış veya düzenlenmiş işyerine ait herhangi bir belge, kayıt (faturalar, irsaliyeler, para makbuzları, teslim alındıları gibi) bulunup bulunmadığı ve ücret ödeme bordrolarının usulünce düzenlenip düzenlenmediği hususlarının incelendiğini ilk yazımızda belirtmiştik.


Defter geçersizliği halinde uygulanan ceza
İşverenler, kanun gereği tutmaları gereken defterlerine işçilikle ilgili giderleri işletmemiş yahut sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutmuşlarsa hatalı işlemin olduğu ay için defterleri geçersiz addedilir. Bu durumda aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.  Her ay için uygulanan idari para cezalarının toplamı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşamaz.

Örnek uygulama
Bilânço esasına göre defter tutmakta olan YAVUZ LTD.ŞTİ.’nin defter ve belgeleri incelenmektedir. Denetmen tarafından 30 aylık dönemi incelenen yevmiye defterinde işçilikle ilgili giderlerin hatalı işlendiği tespit edilmiştir.
Geçersizlik halinde her ay için ayrı ayır olmak üzere asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağını söylemiştik. Örnek olayda 30 ay için ceza uygulandığında:
30 Ay  x ½ Asgari Ücret = 15 Asgari Ücret ceza çıkacaktır. Ancak bu ceza bilânço esasına göre defter tutmakta olan işverenin defterlerini ibraz etmemesi durumunda uğrayacağı on iki asgari ücret tutarındaki İPC’den fazladır. Bu durumda işverene yalnızca 12 Asgari Ücret ceza uygulanabilir.

Defter geçersizliği halinde uygulanan ceza
İşverenlerin ibraz ettikleri aylık ücret tediye bordrolarında; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. İmza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç olmak kaydıyla belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında,.

Örnek uygulama
Bilânço esasına göre defter tutmakta olan YAVUZ LTD.ŞTİ.’nin defter ve belgeleri incelenmektedir. Denetmen tarafından 30 aylık dönemi incelenen bordrolarda sigortalılara ödenen ücretin hatalı işlendiği tespit edilmiştir.
Geçersizlik halinde her ay için ayrı ayır olmak üzere asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağını söylemiştik. Örnek olayda 30 ay için ceza uygulandığında:
30 Ay x ½ Asgari Ücret = 15 Asgari Ücret ceza çıkacaktır.
Örnek olayımıza konu YAVUZ LTD.ŞTİ. defter ve bordrolarından dolayı toplam 27 Asgari ücret idari para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.