SON YAZILAR

7 Mart 2018 Çarşamba

SGK Tarafından Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerine Karşı Hukuki Müracaat Yolları

Alo Sgk | 13:20 | | | | |


SGK Tarafından Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerine Karşı Hukuki Müracaat Yolları

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com


Bilindiği gibi SGK tarafından tahsil edilecek olan sigorta primleri, idari para cezaları ve diğer SGK alacakları için kurum tarafından ödeme emri tebliğ edilerek sigorta alacakları tahsil edilmeye çalışılmaktadır.
Buna göre:

1- Kuruma süresi içerisinde ödenmeyen SGK, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, İPC ler, gecikme zamları ve katılım paylarının işverenlere veya ilgililere ödeme emri vasıtası ile tebliğ edilmektedir.
2-Ödeme emirlerinin ilgili muhataplarına 6183 sayılı yasaya göre usule uygun olarak tebliğ edilmesi zorunludur.
3-Tebligatların 2011/53 sayılı genelge ile 6183 sayılı yasanın 8.  maddesinde aksine hüküm bulunmadıkça 213 sayılı VUK hükümlerine göre tebligatlar ve süreler hesaplanmaktadır. (VUK madde 93 ila 109)
4-SGK kurumu tarafından veya ilgili merkez şubeleri tarafından prim veya diğer borçları ödemeyen iş verenlere veya ilgili diğer  muhattaplara ödeme emri tebliğ edilerek 15 gün dava açma süresi beklenilecektir. 2017 sonuna kadar dava açma süresi 7 gün iken bu süre 7020 sayılı yasa ile 15 güne çıkarılmıştır.
5- Dava açma süresi 01/01/2018 tarihinden itibaren 15 gün olup bu müddet içerisinde dava açmayanlar kuruma başvurup mal bildiriminde bulunabilir. Kuruma başvuran işverenlere koşulların uygun olması halinde borçlar teminat karşılığında tecil ve taksitlendirme yapılabilir. (75,000,00 Tl ye kadar olan borçlarda teminat aranmadan taksitlendirme yapılabilir.)
6- Kurum tarafından ödeme emri memur vasıtasıyla veya 213 sayılı VUK madde 107/A hükmüne göre elektronik tebligat şeklinde de tebliğ yoluna gidilebilinir. Ayrıca 5510 sayılı kanunun 88. Maddesine göre acil durumlarda da memur eli ile veya elektronik tebliğ şeklinde de tebligat yapılabilir. Vergi ile ilgili tebligatlarda mükelleflerin önceden bildirdikleri veya vergi dairesi ile yaptıkları sözleşme gereğince belirtilen e-mail kutusuna yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. Bu gibi durumlarda tebligat  5 +15: 20 gün süre kazanmış olacaktır.
7- SGK ödeme emirlerine karşı açılacak davalarda görevli mahkeme İş mahkemeleridir. Mahkemeler duruşmalı yapılabilir. Bilirkişi incelemesi söz konusu olabilir. Teminat gösterilmesi karşılığında yürütmenin durdurulması talep edilebilinir. Açtıkları davayı kaybeden işverenler hakkında %10 zam ceza uygulanır. Dava açmadan önce tebliğ edilen ödeme emri içeriğindeki SGK alacağı için zaman aşımı olup olmadığı araştırılmalıdır. SGK alacaklarının vadelerine göre bazı yıllarda (5) ve bazı yıllarda ise( 10) yıl zaman aşımı gerçeği dikkate alınmalıdır. ( 5510 sayılı kanunun 93. Mad )