SON YAZILAR

21 Mart 2018 Çarşamba

Yaşlıya Saygı Haftasında 265 Lira Aylık

Alo Sgk | 09:02 | | |


Yaşlıya Saygı Haftasında 265 Lira Aylık

Vedat İLKİ

Türkiye’de her yıl 19–25 Mart tarihleri arası "YAŞLILARA SAYGI HAFTASI" olarak kutlanmaktadır.

Bu haftayı sessiz sedasız kutluyoruz.Genelde huzurevleri ziyareti ile gönüllerini almaya gayret ediliyor.


Yaşlılık aslında asırlık çınarların bize göre bilgeliğidir.Yaşadığımız toplumda çok özel bir yeri vardır.Yaşlılarımız dün ile bugün arasında bize iletişim sağlar.Yaşadığımız yüzyılın canlı tanıkları olduğu için deneyim,bilgileri ile arşiv vazifesi görür.Kısacana onlar bizim geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurduğumuz köprülerimizdir.

Yaşlılarımız kültür birikimlerini,değerlerini geleceğe taşıyan değerli varlıklarımızdır.Bundan dolayı yaşlı çınarlarımıza gerekli önemi vermeliyiz.Yaşamla bütünleştirmeliyiz,hayata bağlılıklarını artıracak önlemler almalıyız.

Yılların tecrübesini kırlaşan saçları arasında saklayan tecrübeleri ile gençlere yol gösteren kimselerdir yaşlı yurttaşlarımız.

Bir çoğu çalışma hayatından kopsa bile çoğu zaman seminer ve konferanslar da bu ak saçlı bilgelerin tecrübelerini gençlerle paylaştıklarında yapacağımız işlere rehber oluyorlar. 

Onlar için aslında klasikleşmiş bir deyim var. 

''Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır.'' 

Gerçekten doğru söylenmiştir. 

Yaşlılık da geçen dönemleri itibar gerektirmektedir.Bu aynı zamanda onlara olan bir minnet borcumuzdur. 

Yaşlanan yurttaşlarımızın toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. 

Devlet tarafından yaşlılarımızın devlete yaptıkları hizmetlerinden dolayı; 

-Yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. 

-Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmetleri çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmetleri şartlar ölçüsünde Devlet tarafından verilmelidir. 

Devletin bir görevi de sosyal politikalar üreterek bakıma muhtaç yaşlılar için özel programlar oluşturmalıdır. Bakıma muhtaç yaşlılarımıza, terk edilmiş ve kimsesizlik duygusu yaşatmamayı hedeflemelidir. 

Anayasa Hukukunda; 

Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler kısmında'' Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.''(Madde:61) 

2022 1.Maddesi

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.

ANA KRİTER

  Ø  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına
  Ø  Muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
  Ø  Her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının (1.450,91 TL.)1/3’ünden(483,63 TL) fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.
  Ø Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacakları yazılı müracaatlarını takip eden aybaşıdır.
  Ø Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. Ancak, aylık bağlama ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylıklar bu şartın kalktığı tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir.
  Ø Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca aylık bağlanır ve Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerektiğinde; aylık almak için başvuranların kendilerinin ve nafaka yükümlülerinin gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, özel veya resmi idare, müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.
  Ø Aylık bağlanmasına esas rapor ve belgeleri gerçeğine aykırı olarak düzenleyenler ile bu nitelikteki rapor ve belgelere dayanarak aylık aldığı tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
  Ø Sağlık Hizmetleri ve İlaçları Devletçe karşılanır.

AYLIK MİKTARI 2018 İÇİN EK ÖDEME DAHİL 3 AYLIK TUTAR:797,38 TL. miras yoluyla geçmez,hane de karı koca 65 yaş üstü ise ayrı ayrı bu maaş bağlanır.

Günümüz koşullarında yeterli değildir.

Umarız önümüzdeki yıllarda bu rakamlar en azından Asgari ücretin net tutarının 1/3’üne ulaşır.