SON YAZILAR

4 Nisan 2018 Çarşamba

15 Milyon Dolar Borcu Olan Firmalar Dikkat?

Alo Sgk | 17:52 | | | |


15 Milyon Dolar Borcu Olan Firmalar Dikkat?

Mustafa Turan Müslehiddinoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçisi
Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
mustafa@pkfizmir.comYazıma klişe olarak başlamak istemem ancak “ülkemizde bağımsız denetimin önemi her geçen gün hızla artıyor” demek zorundayım.


17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmelik; yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalara bağımsız denetim yükümlülüğü getirdi. Aşağıdaki başlıklar altında yönetmeliğe ilişkin hususlar açıklanmıştır:
Firmalar Kapsama Girip Girmediğini Nasıl Belirleyecek?
Firmaların, yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken TFRS, BOBİFRS veya vergi mevzuatına göre hazırlanmış mali tabloları geçerli olacaktır. Bu kapsamda olan firmalar, yükümlülüğün başladığı tarihi izleyen 60 gün içinde denetçi ile sözleşme yapmak zorundadırlar.
Bildirim Nasıl Yapılacak?
Firmalar tarafından finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan veriler, veri formu kullanılmak suretiyle Merkez Bankası’na bildirilecektir. (Veri formunun şekil ve içerik şartlarını Merkez Bankası belirleyecektir.)

Bildirim Ne Zaman Yapılacak?
Finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan bildirimler, ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacaktır.

Denetçi, Bağımsız Denetimi Ne Zaman Tamamlayacak?                   
Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak ve bağımsız denetim raporu aynı tarihe kadar Merkez Bankasının sistemine yüklenecektir.

Denetim Hangi BDS’lere Göre Yapılacak?
Söz konusu kapsama giren şirketleri denetleyen denetçiler, bu denetimlerde, “Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi” başlıklı BDS 805 ile birlikte denetimle ilgili tüm BDS’lere uyarak denetimlerini bu kapsamda yapacaklardır.

Denetçi Denetimi Yapamazsa Ne Olur?
Bildirilmesi zorunlu olan verilerin denetiminin mümkün olmaması halinde denetçi denetimden çekilecek ve bu durumun nedenlerini yazılı olarak Merkez Bankası sistemine yükleyecektir.

Sistem Genel Olarak Nasıl İşleyecek?

 Merkez Bankası “Sistemik Risk Veri Takip Sistemi” kuracaktır. Bu sistemin kullanıcıları Merkez Bankası, firmalar ve denetçilerdir. Aşağıda sistemin nasıl yürüyeceği anlatılmıştır:

        1.    Bağımsız denetim yükümlülüğü getirilen firma, sisteme girmiş olduğu verileri denetleyecek denetçiyi sistem üzerinden kullanıcı olarak belirleyecek ve denetçi ile imzaladığı sözleşmenin bir örneğini sisteme yükleyecektir.

        2.    Firmalar, Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formunun Sisteme girişini belirlenen dönemlerde Sistemin genel ağ adresi olan www.tcmbveri.gov.tr üzerinden gerçekleştirecektir.

        3.     Firmanın girişini yaptığı verilerin denetimi tamamlandıktan sonra denetçi tarafından aynı adres üzerinden verilerin onay işlemi gerçekleştirilecektir.

         4.    Sistemin kullanıcıları, Sistemin genel ağ sitesi üzerinden elektronik imza oluşturma aracı ile kayıt olarak aktif kullanıcı olacaktır. Sistemin MERSİS entegrasyonu ile firma ön bilgileri dolu olarak getirilecektir.

       5.    Merkez Bankası, Sisteme ilişkin veri formunu, kullanıcıları veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirebilecektir.

2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Bağımsız Denetim için belirlenen ve halen yürürlükte olan Genel Ölçütler aşağıdaki gibidir.
a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü.
Merkez Bankası’nın getirdiği bağımsız denetim zorunluluğu kapsamındaki şirketlerin, yukarıdaki ölçütlerden aktif büyüklük ölçütünü büyük bir olasılıkla geçeceği görülmektedir. Buna göre, kapsamdaki firmalar, büyük bir olasılıkla öteden beri bağımsız denetim yükümlülüğü altında olan firmalardan oluşacaktır. Söz konusu yönetmelikle birlikte firmalar, ek olarak, finansal tablolarını 3’er aylık dönemler itibariyle, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlayacaklardır.