SON YAZILAR

4 Nisan 2018 Çarşamba

2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Rehberi

Alo Sgk | 11:02 | | | |


2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Rehberi
UNUTMAYINIZ
1. 2017 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin internet üzerinden 25 Nisan 2018 Çarşamba gününe kadar verilmesi gerekmektedir.

2. Beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü, 30 Nisan 2018’dir.
3. 2017 yılında elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı % 20’dir.
4. Defterlerini kâğıt ortamında tutan mükelleflerin 2017 yılında kullandıkları yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini 30 Haziran 2018 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir.
5. Defterlerini elektronik ortamında tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 2017 yılının son ayına ait elektronik defterlerini, 30 Nisan 2018 gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaları imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunmaları gerekmektedir.
6. Sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili düzenlemelere göre hesaplanacak tutarın, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceğini dikkate almayı unutmayınız.
7. 2016 yılı aktif toplamı 6.999.000 TL ve net satışlar toplamı 13.994.000 Türk Lirasını aşmayan kurumlar vergisi mükellefleri 2017 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.
8. YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin tasdik raporlarının süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir.
9. YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, beyannamelerinde yer alan bazı istisnalardan yararlanabilmeleri için istisnaya ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz etmeleri gerekmektedir.
10. Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır.
11. Gerekli koşulların var olması durumunda; 25 Nisan 2018 tarihine kadar Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda vergi idaresine ibraz edilmesi gerektiğini dikkate alınız.