SON YAZILAR

5 Nisan 2018 Perşembe

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde İkramiye Etkisi

Alo Sgk | 08:48 | | | | |


Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde İkramiye Etkisi

Vedat İLKİ

Okurumuz 61 gün süren istirahat boyunca kendisine yapılan geçici iş göremezliğin eksik hesaplandığından yakınıyor. Aralık ve Ocak aylarında istirahatlı  kalmıştır.6 gün yatarak,53 gün ayakta olmak üzere.(İş Kazası ve Analık Hali Değil)


 Okurumuzun Hastalık öncesi son üç aylık dökümü aşağıdadır.

Aylar
Gün
Kazanç
(80/1.fıkra/a-1)
  (80/1.fıkra/a-2)
Prim/ İkramiye(TL )
2017/ Eylül
30
1.800.-
1.518.-
2017/ Ekim
30
1.800.-
1.744.-
2017/ Kasım
30
1.800.-
1.718.-

 Olmak üzere.

 Konumuzu aşağıdaki örnekli açıklamayla devam edelim.

 5510/ 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre; prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise, ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamayacağından şu şekilde hesaplanacaktır.

ÖRNEK

Şubat-Mart 2017  aylarında hastalığı nedeniyle istirahatlı bırakıldığı için işyerinde çalışmamış olan ve 10.04.2017 tarihinde iş kazası geçirmesi nedeniyle istirahatlı bırakılan sigortalıya aşağıda belirtilen prim ödeme gün sayıları ile kazançlarına göre, verilecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancın hesaplanması şu şekilde yapılacaktır.

Aylar
Gün
Kazanç
(80/1.fıkra/a-1)
  (80/1.fıkra/a-2)
Prim/ İkramiye(TL )
2017/ Ocak
4
240.-
-
2017/ Şubat
-
-
1600
2017/ Mart
-
-
-

  Sigortalının Şubat ve Mart 2017 aylarında çalışması olmadığından, günlük kazancın hesabına esas alınacak devre olan  Ocak, Şubat ve Mart 2017 ayları içinde, Kanunun 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendine göre,  hak ettiği ücretler toplamı  240.-TL ve ücret aldığı gün sayısı 4 olduğuna göre, günlük kazancı,

240/4=60.-TL dır.

Kanunun 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi kapsamına giren prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alındığı takdirde, ödenek ve gelire esas tutulacak günlük kazancı 60.-TL’nin % 50’si olan 30.-TL’si ilave edilerek bulunan 90.-TL’yi aşmaması gerekmektedir.

 Ancak, sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazanç kapsamında hak ettiği ücret olan 240.-TL’ye, Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde; prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler kapsamına giren ödemelerden 2017 Şubat ayında verilen ve sigorta primi hesabına esas olması gereken prim tutarı 1600.-TL’nin ilave edilmesi gerekeceğinden bu suretle bulunan 240 + 1600= 1840.-TL’nin ücret aldığı gün sayısına bölünmesi ile hesap edilen günlük kazanç 1840/4 = 460.-TL’dır. Bu kazanç, 90.-TL’nin üstünde bulunduğundan ilgilinin ödeneğinin 90.-TL günlük  kazanç üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

**

4 -1(a) bendi kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.Geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı(1/2) , ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir(2/3).

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12’i aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.

Maaş
Gün
İkramiye
SPEK
1.800,00
30
1.518,00
3.318,00
1.800,00
30
1.744,00
3.544,00
1.800,00
30
1.718,00
3.518,00
5.400,00
90
4.980,00
10.380,00

GÜNLÜK KAZANÇ
115,33.-
  
İKRAMİYE HARİÇ(MAAŞ)
60,00.-
  
BU DURUMDA %50 AŞMAZ
 90,00.-

 61 gün istirahatlı 2 gün ödenmez.

 59 günün 6 günü yatarak,53 günü ayakta tedavi sonucu

6 GÜN YATARAK ½(90.-)x6
270,00
53 GÜN AYAKTA 2/3(90.-)x53
3.180,00
TOPLAM
3.450,00

 Ödenecektir.