SON YAZILAR

2 Nisan 2018 Pazartesi

İmtiyaz Sözleşmeleri, Yetkilendirme Belgeleri İle Hazine Payına İlişkin Uzlaşma Görüşmelerinde Meslek Mensuplarının Bulundurulması

Alo Sgk | 12:33 |


İmtiyaz Sözleşmeleri, Yetkilendirme Belgeleri İle Hazine Payına İlişkin Uzlaşma Görüşmelerinde Meslek Mensuplarının Bulundurulması

ÖZET:
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği’nde, imtiyaz sözleşmeleri, yetkilendirme belgeleri ve 406 sayılı Kanunun ek 37’nci maddesi kapsamında Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, vergi müfettişlerince yapılan denetim sonucunda uzlaşma talebinde bulunabilecekleri belirtilmiştir.


Yönetmeliğe göre bildirim öncesi veya bildirim sonrası uzlaşma görüşmesi yapılabilmesi mümkündür.
Denetim raporunda yer alan hesaplanan aylık Hazine payı tutarı 3.000.000 TL’yi (bu tutar dâhil) aşmayan bildirim sonrası uzlaşma talepleri, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunun, bu tutarı aşan uzlaşma talepleri ise Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisindedir.
İşletmeci isterse 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odalarından bir meslek mensubunu bulundurabilecektir.
Maliye Bakanlığı’nca çıkarılarak 31 Mart 2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği’’nde Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinde sayılan işletmecilerin tarafından imtiyaz sözleşmeleri, yetkilendirme belgeleri ile aynı madde uyarınca ödenmesi gereken Hazine payına ilişkin olarak, işletmecilerin müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından talep edecekleri izahatların cevaplandırılması, işletmecilerin denetimi ile Hazine payı ve cezai şarta ilişkin bildirim öncesi ve bildirim sonrası uzlaşma hükümlerine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.
İmtiyaz sözleşmeleri, yetkilendirme belgeleri ile 406 sayılı Kanunun ek 37 nci maddesi uyarınca işletmeciler tarafından ödenmesi gereken Hazine payıyla ilgili denetim, vergi müfettişlerince yürütülecektir.
Yönetmeliğe göre bildirim öncesi ve bildirim sonrası uzlaşma görüşmeleri yapılabilmesi mümkündür.

Bildirim öncesi uzlaşma

Bildirim öncesi uzlaşma kapsamına 406 sayılı Kanunun ek 37’nci maddesinde sayılan işletmeciler tarafından imtiyaz sözleşmeleri, yetkilendirme belgeleri ile aynı madde uyarınca ödenmesi gereken Hazine payı ile ilgili olarak vergi müfettişlerince yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan ve eksik ödenmiş bulunan Hazine payı ile cezai şart tutarları girmektedir.
Nezdinde denetim yapılan işletmeciler, denetimin başlangıcından, denetimle ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler.
Uzlaşma görüşmelerini yapmaya yetkili uzlaşma komisyonu, 213 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi kapsamında 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca kurulan uzlaşma komisyonlarıdır.
Uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği ilgili birimlerce derhâl yerine getirilecektir.
Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamayacak ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamayacaktır.

Bildirim sonrası uzlaşma

Bu uzlaşma kapsamına, imtiyaz sözleşmeleri, yetkilendirme belgeleri ve 406 sayılı Kanunun ek 37’nci maddesi uyarınca işletmeciler tarafından ödenmesi gereken Hazine payı ile ilgili olarak vergi müfettişlerince yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan ve eksik ödenmiş bulunan Hazine payı ile cezai şart tutarlarından, bildirim öncesi uzlaşma talep edilmeyenler ile uzlaşma talep edilmekle birlikte tayin edilen uzlaşma gününden önce bu talepten vazgeçilenler girmektedir.
Uzlaşma talebinin, denetim raporu ile tespit edilen Hazine payı ile cezai şart tutarının, Kurum tarafından işletmeciye tebliğ edildiği tarihi takip eden bir ay içinde yapılması gerekmektedir.
Uzlaşma görüşmelerini yapmaya yetkili uzlaşma komisyonu, 213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca kurulan vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonudur.
Denetim raporunda yer alan hesaplanan aylık Hazine payı tutarı 3.000.000 TL’yi (bu tutar dâhil) aşmayan uzlaşma talepleri, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunun, bu tutarı aşan uzlaşma talepleri ise Merkezî Uzlaşma Komisyonunun yetkisindedir.

Bildirim öncesi uzlaşma toplantısına katılabilecekler

Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.
Uzlaşma görüşmeleri sırasında işletmeci isterse bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odalarından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar.
Kaynak: TÜRMOB